Zadnja seja Občinskega sveta je bila 29. maja. Na seji sem skupaj s še 8 svetniki predlagal uvrstitev točke »Sprememba obračuna komunalnih storitev« na dnevni red seje. Predlagani so bili trije sklepi:
1.    Del povečanih sredstev, ki jih bo letos vplačala Komunala Novo mesto v proračun Mestne občine, se vrne nazaj kot subvencija za uporabnike komunalnih storitev;
2.    V 15 dneh se pripravi nov predlog cenika komunalnih storitev na način, da se popravijo prekomerna povečanja končnih obračunov komunalnih storitev za dve skupini uporabnikov: gospodinjstva in nepridobitne uporabnike;
3.    V 30 dneh se skliče nova seja Občinskega sveta na kateri se obravnava in potrdi spremembe cenika komunalnih storitev.
Župan predloga, da se predlog obravnava na seji, ni podprl in je dal predlog uvrstitve na glasovanje svetnikom. Večina jih je uvrstitev točke na dnevni red seje zavrnila in s tem preprečila tudi vsebinsko obravnavo te problematike. ZA obravnavo nas je bilo zgolj 10 svetnikov in PROTI obravnavi 15 svetnikov.
Ker boste kmalu gledali prijazne obraze na volilnih plakatih je prav, da veste kako glasujejo svetniki, ki ste jih izvolili.
ZA obravnavo te točke smo glasovali: Milena Bartelj (Nova moč), Franci Beg (Zares), Ivan Bukovec (Nova moč), dr. Vida Čadonič Špelič (Dolenjski krščanski demokrati), Ivan Grill (SDS), Bojan Kekec (SDS), mag. Vanja Kolenc (Nova moč), Gregor Macedoni (lista Gremo Gor), Andrej Resman (Nova moč) in Matic Vidic (samostojni).
PROTI obravnavi točke so bili: mag. Franci Bačar (SLS), Duška Balažek (romska svetnica), mag. Miroslav Berger (DESUS), Matjaž Engel (SNS), Darja Gantar (Zveza za Dolensjko – ZZD), Alojz Golob (Lista RIPINM), Nežka Ivanetič (DESUS), Tomaž Kovačič (SD), Rafko Križman (ZZD), Janez Malenšek (NSi), Mojca Novak (LDS), Zvonimir Novak (ZZD), mag. Mojca Špec Potočar (ZZD), Alojz Turk (SLS), Martina Vrhovnik (SLS).
V obravnavi na odborih pred sejo občinskega sveta je bilo izpostavljenih nekaj dejstev:
–    V letu 2014 bo Komunala Novo mesto v novomeški občinski proračun vplačala 2.534.000 EUR, kar je 800.000 EUR več kot leta 2013 – povečano vplačilo je obračun amortizacije za nove investicije, ki so bile v pretežni meri financirane iz EU in državnih sredstev;
–    Komunala Novo mesto bo od uporabnikov komunalnih storitev v letu 2014 pobrala preko 850.000 EUR več kot leta 2013;
–    Glavnino povečanja oz. dodatno zaračunanih komunalnih storitev bodo plačali uporabniki – gospodinjstva v blokih, ki se jim letos uvaja zaračunavanje števnine in tej skupini uporabnikov se povečujejo komunalne položnice za 3 do 8-krat;
–    V letu 2014 bo Mestna občina od 2,5 mio EUR prejete najemnine od Komunale Novo mesto vložila v investicije in vzdrževanje za vodovodno omrežje in omrežje odpadnih vod manj kot 1 mio EUR.
Zato lahko potegnem jasne zaključke:
–    Občani novomeške občine plačujemo iste komunalne investicije 2-krat in s tem krijemo neuspešno (in vse večkrat pod drobnogledom kriminalistov) poslovanje vodstva novomeške občine;
–    Pod krinko uvedbe števnine za uporabnike v blokih so občane (pretežno tiste iz blokov) preko komunalnih položnic obdavčili za dodatnih 850.000 EUR.
Želim vam prijetne počitnice in ne pozabite: tudi če se volitev ne udeležite ste (pasivno) volili – samo da so v tem primeru drugi izbrali namesto vas. Bodite pa tudi zahtevni in vprašajte kandidate na jesenskih lokalnih volitvah o njihovih konkretnih stališčih in dosedanjih odločitvah.

Objavljeno v Udarnem listu.