Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije
Ob obilici lesa v neposredni bližini Novega mesta in naraščajočem pomenu električne energije bo Mestna občina Novo mesto (MONM) pripravila nov energetski načrt, katerega cilj bo energetska sanacija vseh stavb v lasti MONM v obdobju desetih let na osnovi energetskega pogodbeništva in s čim večjo uporabo obnovljivih virov. Pravilno zastavljena energetska pogodbeništva bodo razbremenila občinski proračun in omogočila odplačevanje energetskih sanacij iz prihrankov. Najmanj en vrtec ali osnovno šolo bo MONM prenovila na tak način, da bo dosegla status energetsko učinkovite zgradbe (razred B).
Izgradnja kakovostnega bivalnega okolja v celotni občini
Z izgradnjo oz. ponudbo že zgrajenih stanovanj in ustvarjanjem kakovostnega bivalnega okolja bo MONM poskrbela, da se bo v občino priseljevalo več visoko izobraženih ali podjetniško talentiranih ljudi, ki bodo tukaj ustvarjali in s tem krepili gospodarski in kulturni položaj občine. Prednostna naloga bo ustvarjanje urbane kulture in mešanih con v mestu in v zunajmestnih okoljih, kjer bo prihajalo do interakcij med bivalnimi, kulturnimi, upravnimi, poslovnimi, trgovskimi in prostočasnimi vsebinami.
Novo mesto ima izreden potencial, da na majhnem prostoru postane »veliko« mesto v malem merilu. Pri tem bo aktivno vključena neodvisna stroka (npr. Društvo arhitektov Dolenjske)  in opredeljena ter vzpostavljena vloga »mestnega arhitekta« oz. urbanista.
Arheološki park Marof
MONM bo zasnovani projekt Arheološkega parka Marof umestila med prednostne projekte naslednje finančne perspektive EU. Izvedba Arheološkega parka bo postala središčna točka in rdeča nit prepletanja celostne podobe in razvoja turizma v naši občini.
Naravni (športno-turistični) park Gorjanci
Gorjanci s svojo neokrnjeno naravo in številnimi možnostmi za sonaravno bivanje in športno udejstvovanje bodo postali celovito obravnavan naravni park s športno in turistično ponudbo.
Prenova talnih površin in pročelij v mestnem jedru
MONM bo polepšala mestno jedro (prenova talnih površin in pročelij) do leta 2020, da bo zadovoljstvo domačinov in turistov ob obisku Novega mesta vidno zraslo. Prenova mestnega središča bo usklajena s celovito strategijo oživitve tega območja, ki bo zajela promet, javni prostor, obrtne in trgovske dejavnosti, kulturo in dediščino ter prebivalce. Dokončan bo projekt preureditve mestne tržnice z umestitvijo prodaje ekoloških pridelkov (predvsem lokalno pridelanih). Posebno prioriteto bodo imele črne točke v mestu, kot so Narodni dom, Kandija ali stari most.
Kolesarske steze, pešpoti in ureditev obrečnega prostora reke Krke
MONM bo do leta 2020 zgradila 30 km novih kolesarskih stez. Večina jih bo na podeželju, kjer lahko te steze pomagajo krepiti turistično privlačnost. MONM bo nadaljevala z ureditvijo obrečnih poti skozi mesto in tako izkoristila izjemnost kombinacije rečnega okljuka, mestnega jedra in mestnih gozdov na majhni površini. Do leta 2020 bo zgradila vsaj eno od obeh začrtanih brvi čez reko Krko (Irča vas, Ločna).
Romska naselja
MONM bo s pomočjo nacionalnih ustanov in drugimi občinamiv širši regiji reševala problem prenatrpanosti največjih romskih naselij v MONM s ciljem, da se bivanjske razmere v teh naseljih izboljšajo do ravni, ki bo sprejemljiva tako za prebivalce teh naselij kot za okoliške prebivalce.
Varnost in spoštovanje reda
MONM bo s pomočjo nacionalnih ustanov poskrbela, da bo red, ki izhaja iz slovenskih in evropskih zakonov, tudi v praksi veljal za vse in povsod v Novem mestu.
Mobilnost v celi občini MONM
MONM bo skrbela za mobilno osveščenost občanov z uporabo javnih prevoznih sredstev, koles in električnih vozil, zlasti tistih, ki bodo nastajala v Revozu. Sedanji mestni avtobusni prevoz bo podvržen spremembam, ki bodo zagotavljale izvedbeno in stroškovno učinkovit javni prevoz s poudarkom na mobilnosti šolarjev, starejših in predvsem tudi prebivalcev krajev izven Novega mesta.