Izboljšava vodovoda
Izgradnja kakovostne vodovodne infrastrukture, natančneje realizacija druge faze projekta hidravličnih izboljšav, bo gospodarstvu in večini občanov dolgoročno zagotovila kvalitetno pitno vodo. Projekt je pripravljen in se bo ob odobritvi financiranja iz evropskih kohezijskih sredstev začel v letu ali dveh.
Upravljanje obstoječe infrastrukture
MONM bo nepremičnine, ki jih ima v lasti in niso dobro izkoriščene, oddala v uporabo podjetnikom pod zelo ugodnimi pogoji. Kjer je interes, bo pomagala z majhnimi posegi izboljšati kakovost nepremičnin in povečati njihovo vrednost in atraktivnost. Zainteresiranim bo ponudila tudi možnost dolgoročnega najema ali celo prodajo z ugodnim kreditiranjem. Še posebej to velja za stavbe v samem mestnem središču, ki bi jih lahko bolje izkoristila npr. z naselitvijo visokošolskih institucij. MONM bo v sodelovanju z novomeškimi visokošolskimi ustanovami umeščala te ustanove v center mesta, še posebej na Glavni trg. To bo poživilo utrip celotnega starega mestnega jedra, prav tako bo dalo nov gospodarski zagon podjetnikom, ki poslujejo v mestnem jedru. Namesto izgradnje avtomobilskih prometnih površin s kratkoročnimi učinki boprioriteta ureditev urbanih peš con, parkov, poslovno-inovativnih inkubatorjev in različne kulturne infrastrukture.
Izgradnja dela ”tretje razvojne osi” v jugovzhodni Sloveniji
Z izgradnjo dela cestnega omrežja iz sklopa ”tretje razvojne osi”, ki bo Novo mesto povezalo z Belo krajino in Posavjem, bo območje MONM tesneje povezano s tema območjema. To bo omogočalo hitrejši pretok ljudi in blaga in s tem močnejše gospodarsko povezovanje ter posledično hitrejši razvoj. Še posebej je prednostna povezava z Belo krajino. Regijsko gospodarstvo za ta projekt že dlje časa zahteva uvrstitev med državne prioritete. Če se pridružijo še vsi ostali akterji v regiji na čelu z MONM, se bo ta projekt v pomembnem delu realiziral v obdobju do leta 2020.
Izgradnja manjkajočih delov električnega omrežja do Novega mesta in Bele krajine
Za kakovostno in stabilno oskrbo Mestne občine Novo mesto ter celotne Dolenjske in Bele krajine z električno energijo je potrebno zgraditi še nekaj manjkajočih delov omrežja: RTP (razdelilna transformatorska postaja) Ločna,  RTP Dobruška vas in daljnovod (DV) Kočevje–Črnomelj za vzpostavitev rezervnega napajanja za celotno Belo krajino.
Vsi ti projekti so že umeščeni v ustrezne razvojne načrte, RTP Ločna je tik pred izvedbo, potrebujejo pa nenehno podporo in spodbudo vseh občin z omenjenih območij. Pri tem boMONM ponovno glavni spodbujevalec.