1.    Mestna občina Novo mesto mora imeti oblikovano strategijo svojega razvoja in posameznih področij delovanja. Vsak občinski projekt mora biti del strategije in potrjen v demokratičnem postopku.

2.    Delo javnih funkcionarjev mora biti častno in odgovorno. Zavračamo politične kompromise v škodo občanov in politični karierizem.

3.    Za javne funkcionarje, uslužbence občinske javne uprave in zaposlene v občinskih javnih zavodih in podjetjih mora veljati ničelna toleranca do podkupovanja, korupcije in prevar.

4.    Javni funkcionarji, uslužbenci občinske javne uprave in zaposleni v občinskih javnih zavodih in podjetjih morajo delovati v dobro širše skupnosti. Vsako delovanje za korist posameznikov ali interesnih skupin je nedopustno.

5.    Poslovanje občine, njenih javnih zavodov in podjetij mora temeljiti na vključevanju vseh zainteresiranih ponudnikov pod enakimi pogoji. Javno naročanje mora postati eden od instrumentov za večjo gospodarsko dinamiko v lokalnem okolju.

6.    Občinske funkcije in ključna delovna mesta morajo zasedati posamezniki, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami omogočajo najboljše delovanje občine, javnih zavodov in podjetij. Zaposlovanje ali vzdrževanje delovnega razmerja kot oblika omogočanja osebnih koristi na račun občanov je nedopustno.

7.    Občinska javna uprava, javni zavodi in vsa z njo povezana podjetja morajo poslovati bolj učinkovito in biti občanom prijaznejši servis.