Spodbujanje lokalne samooskrbe
Mestna občina Novo mesto bo v skladu z zakonom zagotovila, da bodo javni zavodi, katerih (so)ustanoviteljica je (vrtci, šole, zdravstvene ustanove), stopili v dobaviteljske verige s kmetijstvom v okolici Novega mesta – s ciljem, da te ustanove pri pripravi hrane v največji možni meri uporabljajo kakovostno lokalno pridelano hrano. To bo dvignilo kvaliteto hrane v teh ustanovah ter omogočilo preživetje dobrim lokalnim pridelovalcem hrane.
Upravljanje s kapitalskimi naložbami MONM
Zarja, d.d., se bo ukvarjala s svojo osnovno dejavnostjo in nikakor ne s finančnimi akrobacijami. S proaktivnim pristopom bo pomagala zagotavljati čim več neprofitnih stanovanj za mlade in socialno šibke ter se aktivno vključevala v infrastrukturne projekte MONM (izgradnja garažnih hiš blizu centru mesta). Komunala Novo mesto in Cerod sta podjetji, ki imata jasno poslanstvo, s katerim se bosta bolj aktivno ukvarjali. Dvig kakovosti komunalnih storitev, še posebej kvalitete pitne vode, in nižanje stroškov teh storitev morata biti glavni usmeritvi. Cerod bo končal projekt Cerod 2 ter aktivneje pristopil k predelavi ločeno zbranih odpadkov in ustvarjanju novih delovnih mest iz tega naslova.
Strateško upravljanje občinskih javnih zavodov
MONM bo javne zavode aktivno upravljala, v svete zavodov in na vodstvena mesta bo imenovala samo ljudi, ki se spoznajo na posamezno področje in imajo vodstvene sposobnosti. Za ključna področja družbenih dejavnosti bo MONM skupaj z občinskimi javnimi zavodi izoblikovala strategijo z merljivimi cilji, ki bo osnova za poslovanje javnih zavodov. Glavna cilja bosta vsakoletni dvig obsega kvalitetnega programa ter povečevanje sredstev iz drugih virov (razpisi in drugi prihodki).
Krajevne skupnosti – most med občani in občinsko upravo
Sveti krajevnih skupnosti združujejo veliko zagnanih posameznikov, ki bodo imeli sogovornika v vodstvu občine in občinski upravi. Krajevne skupnosti lahko veliko učinkoviteje izvajajo projekte kot MONM. Občani bodo aktivno vključeni v projekte, ki so vezani na ožje dele občine.
Sodelovanje z drugimi občinami
Na višjo raven bo dvignjeno sodelovanje z občinami v regiji, s čimer bo zagotovljeno hitrejše dogovarjanje za skupne regijske projekte v korist vseh. Prednostni medobčinski projekti bodo dokončanje projekta Cerod 2, druga faza hidravličnih izboljšav ter ustanovitev in podpora javni univerzi v Novem mestu.
Večja učinkovitost občinske uprave
Krajši bo čas umeščanja v prostor za infrastrukturne projekte. Vzpostavljen bo javno dostopen seznam problemov, na katere so opozorili občani, ter trenutni status reševanja posameznega problema.
Učinkovitejše pridobivanje evropskih in državnih sredstev
V MONM bo organizirana projektna pisarna, katere namen bo preoblikovanje dobrih idej v prepričljive in izvedljive projekte, za katere bo MONM uspešno pridobivala nepovratna sredstva iz evropskih in nacionalnih programov.
Zaposlovanje na MONM
Vzpostavili bomo pozitivno kadrovsko politiko. Morebitne nove zaposlitve na MONM lahko dobijo samo osebe, ki so brez dvoma zelo kompetentne za delo, ki naj bi ga opravljale, in nimajo bližnjih sorodstvenih vezi s političnim delom MONM.