Mestna občina je pomemben člen v gospodarski dejavnosti Novega mesta. Proračun, ki se giblje med 30 in 40 milijoni evrov, se porabi preko veliko manjših zneskov in doseže veliko dobaviteljev, izvajalcev in dejavnosti. Zato je v časih, ko imamo krč domače potrošnje, zelo pomembno kako izvaja Občina svojo vlogo kot »gospodarski« subjekt na lokalnem trgu. Ta učinek je lahko zaviralen ali pospeševalen. V nadaljevanju podajam nekaj zakonitosti, ki so pri tem pomembna.
Prva zakonitost je, da mora proračun imeti čim manj fiksno vezanih odhodkov in čim več prostih sredstev s katerimi vpliva na lokalno povpraševanje in lahko sinergijsko povečuje obseg »lokalnega BDP«. Za lokalni proračun so zelo negativne postavke v višini nekaj 100.000 evrov, ki so vezane na večletne (včasih celo 10-letne) koncesije ali najeme z nejasnimi cilji oz. nameni. Takih postavk je v novomeškem proračuni za nekaj milijonov evrov. Aktiven pristop k njihovi reviziji in razmisleku o potrebnosti bi zagotovo prinesel prihranke v višini več 100.000 evrov. Prav tako lahko nova prosta sredstva zagotovijo pametno zastavljene investicije npr. energetske obnove, zamenjave tehnologije javne razsvetljave itd..
Druga zakonitost je, da so zmagovalci današnjega časa v tistih občinah, ki znajo na podlagi prostih denarnih sredstev povečati odhodke s sredstvi iz državnih in evropskih skladov. V Mestni Občini Novo mesto smo v zadnjih 6 letih zaostajali za najboljšimi na tem področju, tako da smo počrpali »zgolj«kohezijska sredstva, ki so nam po regionalnem razrezu že tako ali tako pripadala. Zgodba se je začela pozitivno premikati v preteklem letu z uspešnimi prijavami na razpise za prenovo javne razsvetljave in energetske sanacije. Ta trend je treba nadaljevati, priložnosti pa so še na številnih področjih – predvsem družbenih dejavnosti, podjetništva, izobraževanja itd.. Na vsakih par 100.000 eur prostih denarnih sredstev se da pridobiti dodaten milijon evrov sofinanciranja. Kljub večkratnim predlogom, da se tudi na področju družbenih dejavnosti pomaga tistim, ki so že pridobili zunanje sofinanciranje, ta kriterij ni izpostavljen v razpisih Mestne občine.
Tretja zakonitost je nuja privabiti zasebno iniciativo za dosego javnih ciljev. Tukaj ima Mestna občina Novo mesto neslaven rekord 4 že propadlih razpisov za javno-zasebna partnerstva. Na žalost ne merimo škode samo v neizvedenih projektih. Za pripravo razpisov in povezane dokumentacije je bilo porabljenih že več kot milijon evrov denarja.
Četrta zakonitost je pametno zadolževanje. Mestna občina je na področju stopnje zadolženosti med manj zadolženimi slovenskimi občinami. Kar je pozitivno in predvsem je potrebno zelo pazljivo izvajati novo zadolževanje, saj se bližamo zakonsko postavljenim omejitvam in tudi obresti ne bodo vedno na tako nizkem nivoju kot sedaj.
Peta zakonitost je pametno gospodarjenje s premoženjem. Mestna občina je pred kratkim dobila negativno oceno računskega sodišča glede upravljanja kapitalskih naložb. Kljub večmilijonskim naložbam, ki niso povezane z javnimi službami, Mestna občina ne v letih, ko je bila gospodarska rast še na višku ne v sedanji krizi, od svojih naložb nima posebnih koristi (prihodkov v proračunu). Drža vodstva občine se mi zdi primerljiva lastniku dostavnega vozila, vseskozi parkiranega na dvorišču. Od takega vozila, razen dejstva, da ga imaš, nine koristi ne prihodkov. Premoženje so tudi številni občinski prostori; od tistih, ki so v občinski uporabi ali uporabi javnih zavodov do tistih, ki so dani v najem. Do nepremičninje najpogostejši odnos na ravni stroškovnega nosilca in ne kot sredstva, ki ga moramo skozi dejavnosti (in tudi prihodke) plemenititi.
Navedene zakonitosti so izhodišča, vendar je nekje treba začeti in sistematično upravljati občino tudi kot pomemben člen na lokalnem trgu. Ocenjujem, da ima v teh kriznih časih novomeška občina še veliko priložnosti s prerazporeditvijo denarja od nekaterih (že večnih) proračunskih porabnikov ter s pomnožitvijo sredstev na podlagi razpisnih prihodkov. S tem lahko pomaga lokalnemu gospodarstvu na številnih področjih.

 

Objavljeno v Udarnem listu.