Izsek iz nedavno objavljenega poročila Računskega sodišča, ki je revidiralo uspešnost Mestne občine Novo mesto pri upravljanju s kapitalskimi naložbami pravi: »Občina ni zagotovila temeljnih pogojev za uspešno upravljanje s kapitalskimi naložbami, saj ni vzpostavila sistema upravljanja, ki je predpogoj za uspešno upravljanje s kapitalskimi naložbami. Ker občina ni vzpostavila sistem upravljanja, tudi njeno upravljanje s kapitalsko naložbo v družbi Zarja ni bilo ustrezno.«
Spomnil sem se, da sem leta 2011 ob sprejemanju občinskega proračuna razpravljal in zahteval, da se kot Občinski svet izjasnimo kaj in kako s kapitalskimi občinskimi naložbami:
»…bi prosil, če se o njih (mojih predlogih, opomba G.M.) lahko izjasni občinski svet, in sicer se prvi predlog nanaša na to, da v samem proračunu ni predvidenih kapitalskih prihodkov iz premoženja oz. kapitalskih deležev; MO NM ima določena premoženja in iz tega premoženja nima nekih učinkov v smeri nalog MO NM in nima nobenih prihodkov; v predlogu proračuna za drugo branje naj se zagotovijo ustrezni kapitalski prihodki iz premoženja oz. kapitalskih deležev ali pa se v besedilu proračuna pojasni, kateri bodo drugi učinki poslovanja teh gospodarskih družb, ki bodo podprli izvedbo primarnih nalog MO NM….« (izsek iz zapisnika seje Občinskega sveta 27.1.2011). Na omenjeni seji je župan zatrdil, da se strinja s pobudo o vključitvi kapitalskih prihodkov z merili uspešnosti poslovanja v Odlok o proračunu za leto 2011.

Zgodba se je nadaljevala na naslednji seji:
» …(G. Macedoni) se ne strinja in protestira proti zavajajoči in neresnični obrazložitvi zakaj se predlog o vključitvi kapitalskih prihodkov ne upošteva…« (izsek iz zapisnika seje Občinskega sveta 10.3.2011).Šlo je namreč za dejstvo, da se kljub županovi obljubi ni v delu proračuna, ki se je nanašal na kapitalske prihodke iz občinskega premoženja, nič spremenilo.

Po mojih večkratnih zahtevah in vložitvi predlogov sklepov, da se pristopi k izdelavi strategije upravljanja kapitalskih naložb v lasti Mestne občine Novo mesto, smo na seji dne 16.2.2012 obravnavali izhodišča za pripravo navedene strategije. Zapisnik seje povzema mojo razpravo takole:
»Gregor Macedoni (pohvala, da je prevladalo splošno mnenje, da se je potrebno začeti ukvarjati s premoženjem občine in da to premoženje ni samo plen zmagovalcev na volitvah; to premoženje je potrebno prevzeti v nekem stanju, upravljati in tudi vrniti nazaj v roke vseh nas v nekem stanju; gradivo predstavlja napredek, da imamo v enem dokumentu zbrane vse občinske deleže in premoženje vseh občanov te občine, vendar kar je bilo že v razpravah na odborih povedano in kar je tudi iz sklepov jasno vidno, je to, da je gradivo pripravljeno v skladu s tem kar smo v zadnjih letih zelo jasno videli, da ni nihče imel jasne ideje, kaj s tem premoženjem delati; podjetje Zarja: če danes govorimo, vedno znova, da je to gospodarska družba, ki deluje po Zakonu o gospodarskih družbah, je res, ampak vsaj vemo, kakšen delež ima MO NM; 5 let se je potrjevalo finančno poslovanje z donosom 0,46%; vprašanje: kdo bi dal na banko vezati sredstva za 0,46%; župan je odgovoren in zato vprašanje, kakšne cilje se je zasledovalo; župan torej ni zasledoval cilja donosnosti ali ohranjanja in povečevanja premoženja; kateri so bili cilji, ki se jih je zasledovalo, ko se je imenovalo ljudi, ki so sprejemali te sklepe in potrjevali poslovanje tega podjetja.« (izsek iz zapisnika seje Občinskega sveta 16.2.2012).
Po sprejetju izhodišč smo čakali še nadaljnjih devet mesecev in na seji 15.11.2012 smo obravnavali in potrdilistrategijo, ki pa zahteva vsakoletni načrt, ki naj bi bil kot priloga del občinskega proračuna. Ker je župan predlagal sprejem občinskega proračuna za leto 2013 že na naslednji seji 20.12.2012, je skupaj s predstavniki občinske uprave ustno obljubil, da bo letni načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami v lasti MO Novo mesto za leto 2013 predložen v obravnavo na naslednji seji občinskega sveta. Naslednja seja občinskega sveta je bila 14.2.2013 in (kako presenetljivo) na dnevnem redu ni bilo obljubljenega letnega načrta. Seveda sem dobil ustno zagotovilo (ki naj bi bilo tudi v zapisniku), da bo omenjeni letni načrt predložen na naslednji seji v marcu. Pred kratkim sem iz občine dobil informacijo, da seje občinskega sveta, ki je bila planirana za 28.3.2013 ne bo in da bo naslednja seja šele aprila.
Ta prispevek sem sestavil kot lepljenko izsekov zapisnikovobčinskega sveta v zadnjih dveh letih. Večino teh razprav je bilo s strani občinskih veljakov sprejetih v smislu: »Naj kar teži, kaj nam pa more…«. Morda je tak tudi njihov pogled na poročilo Računskega sodišča. Sam pa imam ob tem poročiluvsaj minimalno zadoščenje in potrditev, da nisem padel z Lune.

Objavljeno v Udarnem listu.